Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

AuroGenio Art Investment a.s.

so sídlom Jilemnického 3, 911 01 Trenčín

identifikačné číslo: 46 660 062

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sa, Vložka č. 10620/R

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.aurogenio.sk/

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
  • Tieto obchodné podmienky (ďalej len„„obchodné podmienky“)“) obchodnej spoločnosti AuroGenio Art Investment a.s., so sídlom Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, identifikačné číslo: 46 660 062, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sa, Vložka č. 10620/R (ďalej len „„predávajúci““)upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Z.z., občianskeho zákonníka (ďalej len „„občiansky zákonník“)“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „„kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvo internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.aurogenio.sk/ (ďalej len „webová stránka“),a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  • Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné vyjednať v kúpnej zmluve. Odchylné vyjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.
  • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
  • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tieto ustanovenia sa nedotýkajú práv a povinností vzniknutých počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  • Osoby mladšie 18 rokov nie sú oprávnené nakupovať alkoholické nápoje.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  • Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru (ďalej len„užívateľský účet“). prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci tiež vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom nevyhnutných prístupových informácii potrebných k prihláseniu do užívateľskému účtu, je kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť.
  • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu tretími osobami.
  • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac než 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci je povinný užívateľa, pred zrušením užívateľského účtu, informovať elektronickou poštou o svojom zámere.
  • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to hlavne v ohľade na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, alebo napr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
  • Webové rozhranie obchodu tiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovarov uvedených vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je doručovanie v rámci Slovenskej republiky.
  • Pre objednanie tovarov vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
   • spôsob uhradenia kúpnej ceny tovaru údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „VYTVORIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
  • Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany zaviazaný návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.
  • Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
  • Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatím objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  • Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvo elektronickej pošty.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov sa diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické rozhovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.ú.: 1169058018/1111, IBAN:SK52 1111 0000 0011 6905 8018, SWIFT:UNCRSKBX, vedený spoločnosťou Unicredit Bank Bratislava (ďalej len „účet predávajúceho“);

 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

 bezhotovostne platobnou kartou;

 

 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené za dodanie tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti úhrady kúpnej ceny tovaru vopred.
 • V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostnou platbou odoslať tovar uvedený v objednávke až po plnom uhradení kúpnej ceny.
 • Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedá vzájomne kombinovať.
 • Pokiaľ je v obchodnom styku obvyklým alebo stanovenými záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ich v elektrickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 č. 102/2014 Z.z spotrebiteľa pri predaji tovaru občianskeho zákonníku, nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   • o dodaní tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
   • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich co dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   • o dodaní tovaru ktorý bol upravený podľa želaní kupujúceho alebo pre jeho osobu.
   • o dodaní tovaru v uzavretom obale , ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
   • o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu , pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
   • dodaní novín, periodík alebo časopisov,
   • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim vysloveným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho , že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 1 či o iný prípad, kedy je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
  • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim , ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok . Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie..
  • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, výlučne na zvolený bankový účet. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tím kupujúcemu ďalšie náklady. Odstúpi však kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • Je však s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluvy je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluvy stráca svoju účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 2. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady s týmto spôsobom dopravy.
  • Je však predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  • V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pre prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (napr. § 436 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dohoda, má také vlastnosti ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,
   • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá kvalitou alebo realizáciou dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola kvalita alebo realizácia určená podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  • Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na poškodenie, kvôli ktorému bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u požičaného tovaru za škody v zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva z povahy tovaru.
  • Prejaví sa škoda v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, tovar je považovaný za škodný už pri jeho prevzatí
  • Práva z poškodeného plnenie uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za škody môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 2. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVYNÝCH STRÁN
  • Kupujúci naberá vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru
  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom chovania. V zmysle ustanovení § 10a písm. s) občianskeho zákona č. 250/2007 Z. z..
  • Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 3. ZASIELANIA OBCHODNÝCH SPRÁV A UKLADANIE COOKIES
  • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné zrealizovať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby došlo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 4. DORUČOVANIE
  • Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, hlavne týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak to nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné v okamihu ich
   dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učineného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.
  • Za doručený tovar sa považuje oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
  • Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenej v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.
 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Pokiaľ vzťah založenia kúpnej zmluvy obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: AuroGenio Art Investment a.s., Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, adresa elektronickej pošty: eshop@aurogenio.com, 

 

V Trenčíne dňa 30.8. 2018   

                                                           


Urobte si radosť a prihláste sa k odberu zaujímavých informácií o našich produktoch.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie